Zpracováváme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) komplexně dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Peněžní deník celkově (v tom) :

* Pokladny

* Bankovní účty

* Nepeněžní operace

* Průběžné položky

* Vzájemné zápočty

 

Odběratelé (v tom)

* Adresář partnerů

* Vydané faktury, pohledávky

* Zálohové listy

* Upomínky

* Penalizace

* Přecenění pohledávek

* Kniha (seznam) pohledávek dle zvoleného kritéria

* Otevřené zálohy

* Komplexní marketingové Info o odběrateli

 

Dodavatelé (v tom)

* Adresář partnerů

* Přijaté faktury, ostatní závazky (spl. kalendáře, leasing)

* Přijaté zálohové listy

* Příkazy k úhradě

* Platby do zahraničí

* Přecenění závazků

* Kniha (seznam) závazků dle zvoleného kritéria

* Otevřené zálohy

* Komplexní marketingové Info o dodavateli

* Otevřené zálohy

 

Přehledy Likvidita, Rentabilita

Cash Flow ( včetně výhledově)

Výkazy pro účetní závěrku za zvolené období

 

Zakázky a výroba

* Kniha zakázek

* Plánování výroby

* Kalkulace

* Nabídky odběratelům

* Objednávky / Smlouvy

* Číselník výkonů

* Plánování kapacit

* Práce na zakázkách

* Komplexní informace o zakázce

* Přehledy k zakázkám dle zvolených kritérií

* Řízení výroby

 

Ostatní evidence

* Seznam vozidel

* Kniha jízd

* Cestovní příkazy

* Ostatní evidence

* Management majetku

* Hmotný majetek

* Drobný hmotný majetek

* Nehmotný majetek vč. Drobného

* Finanční majetek

* Leasing a pronájem

* Zvířata (zemědělství)

 

Zpracováváme účetnictví (podvojné účetnictví) komplexně dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Peněžní deník celkově (v tom) :

* Účetní deník

* Pokladny

* Bankovní účty

* Nepeněžní operace

* Průběžné položky

* Vzájemné zápočty

 

Odběratelé (v tom)

* Adresář partnerů

* Vydané faktury, pohledávky

* Zálohové listy

* Upomínky

* Penalizace

* Přecenění pohledávek

* Kniha (seznam) pohledávek dle zvoleného kritéria

* Otevřené zálohy

* Komplexní marketingové Info o odběrateli

 

Dodavatelé (v tom)

* Adresář partnerů

* Přijaté faktury, ostatní závazky (spl. kalendáře, leasing)

* Přijaté zálohové listy

* Příkazy k úhradě

* Platby do zahraničí

* Přecenění závazků

* Kniha (seznam) závazků dle zvoleného kritéria

* Otevřené zálohy

* Komplexní marketingové Info dodavateli

* Otevřené zálohy

 

Přehledy za zvolené období

Hlavní účetní kniha

Otevřené položky

Obratová předvaha

Rozvaha a Výkaz o zisku a ztrátě (v plném/zkráceném rozsahu)

Finanční analýza

 

Zakázky a výroba

* Kniha zakázek

* Plánování výroby

* Kalkulace

* Nabídky odběratelům

* Objednávky / Smlouvy

* Číselník výkonů

* Plánování kapacit

* Práce na zakázkách

* Komplexní informace o zakázce

* Přehledy k zakázkám dle zvolených kritérií

* Řízení výroby

 

Ostatní evidence

* Seznam vozidel

* Kniha jízd

* Cestovní příkazy

* Ostatní evidence

* Management majetku

* Hmotný majetek

* Drobný hmotný majetek

* Nehmotný majetek vč. Drobného

* Finanční majetek

* Leasing a pronájem

* Zvířata (zemědělství)

  

Zpracováváme mzdy a vedeme personalistiku dle platných zákonů a ostatních norem v platném znění

- Zaměstnanci – seznam zaměstnanců a komplexni informace k zaměstnancům

- přihlášení či odhlášení firmy jako zaměstnavatele na zdr.pojišťovnách a

OSSZ (PSSZ)

- přihlášení, provádení změn či odhlášení zaměstnanců na zdr.pojišťovnách a

OSSZ (PSSZ)

- zastupování na kontrolách na zdr.pojišťovnách a OSSZ (PSSZ) na základě

plné moci

 

- Management znalostí – evidence povinných a dobrovolných školení včetně

Plánování školení dle předpisů

 

- Výkazy práce a evidence docházky

 

- Zpracování mezd – včetně tvorby Vnitřní účetních dokladů

 

- Sestavy/ Příkazy (v tom)

- zůčtovací listina mezd

- přehled pro OSSZ (PSSZ) včetně formátu xml a odeslání

- přehledy pro zdravotní pojišťovny v pdf včetně odeslání

- listina vyplacených záloh na mzdu

- kompletní výplatní listina

- výplatní sáčky/pásky

- příkazy k úhradě – odvody institucím

- příkazy k úhradě – výplaty na osobní konta

- příkazy k úhradě – osobní srážky z mezd a exekuce

 

- Přehledy ke mzdám dle zvolených kritérií a zvolené časové období

 

- Zpracování Vyúčtování o zaplacených zálohách na daň za závislé činnosti a

srážkové daně pro finanční úřad

 

Zpracováváme výkazy pro Finanční úřad, Český statistický úřad, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení dle zákonných předpisů a obecně závazných norem.

 

VÝKAZY

Přiznání k DPH včetně povinných příloh

Přiznání ke spotřební dani

Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §56

Uplatnění nároku na vrácení spot. daně §57

Statistický výkaz P 3-04 (pouze podklad)

Statistický výkaz P 3-04 (komplet)

Statistický výkaz P 5-01 (komplet)

Statistický výkaz EP 5-01 (komplet)

Statistický výkaz Ceny prům 1-12 (komplet)

Statistický výkaz Prům 1-12 (komplet)

Jednotný správní doklad

EU - Intrastat

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z převodu nemovitostí

Přiznání k darovací dani pro neziskové org.

Přiznání k ekologické dani

 

VÝKAZY - ROČNÍ

Silniční daň

Daň z nemovitosti

Předběžný výpočet DPFO

Daň z příjmu fyzických osob

Přehled pro OSSZ

Přehled pro zdravotní pojišťovny

Daň z příjmu právnických osob

Příloha k učetní závěrce

Vyučtování daňě ze závislé činnosti

Vyučtovaní daní vybíraných srážkou

 

OSTATNÍ

Oznámení o změně registračních údajů

 

Kontakt

David Lakomý
Ulice.: Petra Bezruče 336 Město.: Dolní Benešov 74722
773690158
46093001